top of page

Uporabniki
Aninega zavoda

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

Item Title

Use this space to promote the business, its products or its services.

Item Title

Use this space to promote the business, its products or its services.

Item Title

Use this space to promote the business, its products or its services.

Item Title

Use this space to promote the business, its products or its services.

Pridružite se nam.

STORITVE

Skrbno vas vodimo čez celoten postopek, vam pomagamo pri izbiri osebnega asistenta in omogočimo enostavno vključitev v izvajanje osebne asistence v našem zavodu. Naše prednostno poslanstvo je zagotoviti, da je vaša izkušnja s storitvami osebne asistence čim bolj brezskrbna in učinkovita. Skupaj bomo zgradili zaupanja vreden odnos, ki temelji na medsebojnem razumevanju in sodelovanju, kar vam bo omogočilo, da dosežete želeno raven neodvisnosti ter kakovostno in izpolnjeno življenje.

01

Z vami na
vsakem koraku

Našim asistentom zagotavljamo vso potrebno znanje in jih podpiramo na njihovi poti zagotavljanja osebne asistence. Skrbimo za to, da so njihovi delovni urniki čim bolj optimalni in po predhodni uskladitvi s potrebami uporabnika prilagojeni tudi željam asistenta. Zagotavljamo, da so zaposleni obravnavani pošteno in primerno. Cenimo njihovo delo, angažiranost in predanost ter se trudimo ustvariti delovno okolje, kjer se vsak asistent počuti spoštovanega in cenjenega.

02

Asistentu
prijazen izvajalec

Zagotavljamo, da naši zaposleni prejemajo pošteno in zadostno plačilo. Tudi v časih nižjega financiranja ali preseženih stroškov zagotovimo, da vsi prejmejo svojo plačo in pripadajoče dodatke. Spoštujemo zakonodajo in ravnamo kot dober delodajalec. Zavedamo se, da so naši zaposleni ključni del naše ekipe in pravična obravnava je osrednji del našega izvajanja. S tem se zagotavlja dolgoročno zadovoljstvo in motivacijo naših zaposlenih ter ohranjanje visoke kakovosti storitev, ki jih nudimo našim uporabnikom.

03

Zagotovljeno

plačilo

V primeru kakršnekoli odsotnosti redno zaposlenih asistentov storimo vse, kar je v naši moči in preučimo vse možnosti, da zagotovimo nadomestnega asistenta. Skrbimo, da zagotovimo ustrezne in zanesljive, predvsem pa uporabniku poznane in stalne nadomestne asistente. Naša prednostna skrb je, da uporabniki vedno prejmejo podporo in pomoč, ki jo potrebujejo, zato si prizadevamo vzpostaviti zanesljivo mrežo kvalificiranih asistentov, ki so dosegljivi in na voljo ob morebitnih nepredvidljivih situacijah.

04

Zagotovljeno
nadomeščanje

Našim uporabnikom si prizadevamo zagotavljati brezplačno fizioterapevtsko oskrbo, kjer je to le mogoče, medtem ko našim zaposlenim asistentom nudimo brezplačno izobraževanje in nadaljnji razvoj veščin. Redno organiziramo delavnice, usposabljanja  in številne druge zabavne dejavnosti, kot so druženja, jogo, vodene izlete in podobno. Naš cilj je zagotoviti celostno podporo, ki presega zgolj osebno asistenco. Nudimo možnost mediacije, ki pomaga reševati konflikte in izboljšuje komunikacijo med različnimi vpletenimi stranmi. S supervizijo nudimo strokovno podporo in usmerjanje za osebne asistente ter druge strokovnjake.

05

Dodatne storitve (fizioterapija, srečanja…)

Verjetno vas
zanima...

Pogosta vprašanja

 • Kdo je lahko uporabnik?
  Kdor zaradi invalidnosti potrebuje pomoč pri opravljanju aktivnosti, vezanih na samostojno osebno in družinsko življenje, vključevanje v okolje, izobraževanje in zaposlitev; je državljan Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji ali tujec, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji; je star od 18 do 65 let (če je upravičena oseba uveljavila pravico do osebne asistence pred dopolnjenim 65. letom starosti, je upravičena do osebne asistence tudi po tem, ko dopolni to starost; tem primeru se ponovno oceni potreba po osebni asistenci in odloči o tej pravici); živi ali bi želel živeti v samostojnem ali skupnem gospodinjstvu zunaj celodnevne institucionalne oskrbe; potrebuje pomoč najmanj 30 ur tedensko. Pravico do osebne asistence lahko uveljavlja oseba, ki: je gibalno ovirana (bolezen, poškodba, prirojeno stanje…), ima zmanjšane sposobnosti razumevanja, prepoznavanja, odločanja in načrtovanja (npr. oseba z demenco, oseba z intelektualno oviro), ima težave na vedenjskem in psihičnem področju (npr. avtizem, duševne motnje, kot so depresija, shizofrenija…), oseba s kronično boleznijo, zaradi katere potrebuje pomoč pri vsakodnevnih opravilih (npr. multipla skleroza, sladkorna bolezen…), oseba s senzornimi ovirami (npr. z motnjo vida, sluha), oseba z nevrološko boleznijo ali stanjem (npr. cerebralna paraliza, kap…), onkološki bolnik.
 • Kaj če sem vključen v v storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji ter o upravičenosti do storitve pomoči na domu po zakonu, ki ureja socialno varstvo?
  Vlagatelj ob vložitvi vloge predloži pisno izjavo o svoji vključitvi v storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji ter o upravičenosti do storitve pomoči na domu po zakonu, ki ureja socialno varstvo, saj se v tem primeru pri vključitvi v storitve, v izvedbenem načrtu osebne asistence zmanjša število ur osebne asistence za število ur vključenosti v te storitve.
 • Kaj če prejemam dodatek za pomoč in postrežbo?
  V primeru, da je uporabnik upravičen do prejemanja dodatka za pomoč in postrežbo oziroma do drugih denarnih prejemkov zaradi potrebe po tuji negi in pomoči, se mu polovica tega prejemka nameni za sofinanciranje storitev osebne asistence.
 • Kako do osebne asitence?
  1. korak: Oddate vlogo ( TUKAJ ) za uveljavljanje pravice do osebne asistence na pristojni center za socialno delo 2. korak: Izvedba postopka za ugotavljanje upravičenosti do osebne asistence O pravici do osebne asistence, številu ur in vsebini, odloči center za socialno delo na podlagi mnenja strokovne komisije. Člani komisije so strokovnjaki, ki imajo najmanj štiri leta strokovnega in praktičnega znanja s področja invalidskega, socialnega in zdravstvenega stanja. Komisija prosilca obišče na domu in skozi pogovor pridobi potrebne informacije za določitev števila ur. Pri ocenjevanju uporablja ocenjevalni obrazec, ki je dostopen TUKAJ 3. korak: Komisija na podlagi osebnega razgovora z vlagateljem ali njegovim zakonitim izda usklajeno mnenje Mnenje pošlje centru za socialno delo v petih dneh od opravljenega osebnega razgovora. Center za socialno delo pošlje kopijo mnenja v vednost vlagatelju. 4. korak: Center za socialno delo izda odločbo o pravici do osebne asistence Priloga odločbi je tudi vrednotnica. 5. korak: Odločbo, mnenje in vrednotnico uporabnik osebne asistence preda izvajalcu Izvajalec skupaj z uporabnikom sklene dogovor o izvajanju osebne asistence, sestavi izvedbeni načrt in organizira brezplačno usposabljanje za asistente in uporabnika.
 • Kdaj se lahko osebna asistence prične izvajati?
  Priporočamo, da nas kontaktirate kmalu po obisku komisije na vašem domu, da se pogovorimo o vaših potrebah, željah in si lahko skupaj začrtamo način sodelovanja in začnemo iskati, izbirati primerne osebne asistente za vas. Ko je odločba centra za socialno delo o pravici do osebne asistence, izdana, lahko na centru za socialno delo podpišete obrazec, da se strinjate, da se odpovedujete možnosti pritožbe, s čimer pravica do osebne asistence začne veljati takoj. Osebna asistenca se lahko začne izvajati, ko so izbrani osebni asistenti in zadostijo pogojem pred zaposlitvijo (uspešno opravljen zdravniški pregled, opravljeno usposabljanje za osebne asistente, potrdilo o nekaznovanosti).
 • Kako poteka storitev osebne asistence?
  Pomembno je, da med osebnim asistentom in uporabnikom teče odprta komunikacija, da torej uporabnik pove kaj želi in potrebuje od osebnega asistenta, osebni asistent pa je tisti, ki v okviru svojih delovnih nalog, sledi uporabnikovim željam. Osebna asistenca se opravlja v prisotnosti uporabnika. Storitve osebne asistence so razdeljene v 5 sklopov. Storitve namenjene osebni pomoči uporabnika (pomoč pri oblačenju in slačenju, pomoč pri uporabi stranišča oziroma pri odvajanju, kopanje in pomoč pri umivanju ter vzdrževanju osebne higiene, pomoč pri hranjenju in pitju, pomoč pri gibanju, posedanju, premeščanju, vstajanju ali nameščanju v ustrezen položaj, pomoč pri namestitvi, upravljanju in uporabi ortopedskih in tehničnih pripomočkov, vodenje in pomoč pri orientaciji slepe in gluho slepe osebe...). Storitve namenjene pomoči v gospodinjstvu in drugih dnevnih opravilih (pomoč pri pripravljanju hrane in kuhanju, pomoč pri čiščenju in vzdrževanju bivalnih prostorov, pomoč pri oskrbi in negi otroka uporabnika/starša ob njegovi prisotnosti in navodilih, pomoč pri urejanju osebne dokumentacije, pomoč pri oskrbi hišnih ljubljenčkov, pomoč pri nakupih. Spremstvo (vodenje in pomoč pri orientaciji v prostorju, vožnja avtomobila, spremstvo pri vključevanju v športne, rekreacijske in kulturne dejavnosti, pri ohranjevanju zdravja v zdraviliščih,...). Pomoč na delovnem mestu in izobraževalnem procesu (namestitev opreme in pripomočkov ter delovnih in študijskih sredstev, pri urejanju in vodenju dokumentacije, branju in pisanju, pomoč pri uporabi informacijsko komunikacijske tehnologije,...). Pomoč pri komunikaciji (pri branju besedil v prilagojenih načinih sporazumevanja, preko različnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij na zahtevo uporabnika, tolmačenje in prenos informacij uporabniku...).
 • Koliko osebnih asistentov dobimo?
  Če vam je bilo z odločbo odobrenih minimalno število ur osebne asistence, to je 30 ur, dobite enega asistenta, ki bo za tolikšno število ur zaposlen pri našem zavodu. Če vam je bilo z odločbo odobrenih 40 ur osebne asistence, dobite enega osebnega asistenta, ki je za polni delovni čas zaposlen pri našem zavodu. Na vašo izrecno željo, lahko dobite dva osebna asistenta, vsakega zaposlenega za polovični delovni čas (20 ur x 2). Če vam je bilo z odločbo odobrenih 100 ur osebne asistence, osebno asistenco pri vas izvajajo trije osebni asistenti, dva za polni delovni čas (40 ur x 2) in eden za polovični delovni čas (20 ur). Če vam je bilo z odločbo odobrenih maksimalno število ur osebne asistence, to je 168, osebno asistenco izvajajo 4 osebni asistenti, ki so pri našem zavodu zaposleni za polni delovni čas.
 • Kako v primeru odsotnosti mojega osebnega asistenta?
  Takoj ob pričetku izvajanja osebne asistence vas prosimo, da razmislite kdo iz vaše socialne mreže bi lahko bil nadomestni osebni asistent. V primeru, da take osebe ne poznate, vam nadomestnega osebnega asistenta pomagamo najti mi. Nadomestni asistenti nadomeščajo odsotnosti redno zaposlenih osebnih asistentov (letni dopust, bolniška, nega…) preko podjemne pogodbe ali kot samostojni podjetniki. Nadomestni asistenti so ves čas enaki, dokler si spremembe ne želite vi, na tak način poskrbimo za občutek varnosti.
 • Kdo je lahko osebni asistent? (Pogoji)
  Osebni asistent je fizična oseba, ki opravlja osebno asistenco pri izvajalcu osebne asistence na podlagi pogodbe o zaposlitvi po zakonu, ki ureja delovna razmerja ali po podjemni pogodbi ali kot samostojni podjetnik posameznik, če: – je polnoletna, – je poslovno sposobna, – iz kazenske evidence ne izhaja, da je bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje na področju nasilja, spolne nedotakljivosti oziroma diskriminatornega ravnanja na podlagi invalidnosti po drugih predpisih in – ima opravljeno usposabljanje za osebne asistente.
 • Kdo najde in izbere osebnega asistenta?
  V kolikor imate v svoji socialni mreži bližnjo osebo, za katero si želite, da bi bila vaš osebni asistent in izpolnjuje omenjene pogoje, je lahko ta oseba vaš osebni asistent. V kolikor take osebe ne poznate, vam osebnega asistenta s pomočjo objav na portalu Zavoda za zaposlovanje pomagamo poiskati mi. Prijavljene kandidate kontaktiramo, jim predamo osnovne informacije, skupaj z vami, na vašem domu izvedemo spoznavne obiske s potencialnimi kandidati za zaposlitev, vi pa sebi primernega kandidata izberete. Vse nadaljnje postopke in dokumentacijo do pričetka z delom, izpeljemo s kandidatom mi.
 • Kako se lahko zaposlim pri vas? (Pogoji)
  Če izpolnjujete pogoje za zaposlitev kot osebni asistent, nas kontaktirate in če imamo uporabnika pri katerem iščemo osebnega asistenta, vas z njim spoznamo. Če se uporabnik odloči za vas, morate pred začetkom zaposlitve uspešno opraviti zdravniški pregled, usposabljanje za osebne asistente (na katerega vas napotimo mi in je za vas brezplačno) ter dostavite potrdilo o nekaznovanosti.

Postopek pridobivanja osebne asistence

KAKO PRIDOBITI VLOGO ZA OSEBNO ASISTENCO

Skupaj bomo zgradili zaupanja vreden odnos, ki temelji na medsebojnem razumevanju in sodelovanju, da dosežete želeno raven neodvisnosti ter kakovostno in izpolnjeno življenje.

Uporabniki

Zagotavljamo, da naši zaposleni prejemajo pošteno in zadostno plačilo. Tudi v časih nižjega financiranja ali preseženih stroškov zagotovimo, da vsi prejmejo svojo plačo in pripadajoče dodatke.

Zaposlitev

Skrbimo, da zagotovimo ustrezne in zanesljive, predvsem pa uporabniku poznane in stalne nadomestne asistente. Naša prednostna skrb je, da uporabniki vedno prejmejo podporo in pomoč.

Občasno delo

Skupaj bomo zgradili zaupanja vreden odnos, ki temelji na medsebojnem razumevanju in sodelovanju, da dosežete želeno raven neodvisnosti ter kakovostno in izpolnjeno življenje.

Uporabniki

Zagotavljamo, da naši zaposleni prejemajo pošteno in zadostno plačilo. Tudi v časih nižjega financiranja ali preseženih stroškov zagotovimo, da vsi prejmejo svojo plačo in pripadajoče dodatke.

Zaposlitev

Skrbimo, da zagotovimo ustrezne in zanesljive, predvsem pa uporabniku poznane in stalne nadomestne asistente. Naša prednostna skrb je, da uporabniki vedno prejmejo podporo in pomoč.

Občasno delo

bottom of page